mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Skelbiamas projektų atrankos konkursas

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).

Bendra Joniškio rajono savivaldybės 2022 metais projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 41 407 Eur. Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 18 000 Eur, mažiausia – 5 000 Eur.

Konkurso būdu finansuotinos pareiškėjo teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos ir paslaugų turinio reikalavimai:

 1. Neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:
  1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;
  1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;
  1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;
  1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
  1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose.
 2. Individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas).
 3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.
 4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų.

Finansavimo prioritetai:

 1. Pareiškėjas Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;
 2. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
 3. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).
 • Projektų paraiškos teikiamos Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. lapkričio 8 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.
 • Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti vienu elektroniniu laišku adresu savivaldybe@joniskis.lt
 • Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso kvietime nurodytu būdu ir (ar) el. pašto adresu, gaunamų dokumentų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Rita Tamašauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė, telefonu (8 426)  69 154 arba el. paštu rita.tamasauskiene@joniskis.lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.), jai nesant – Aistė Milašienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė, telefonu (8 426)  69 154 arba el. paštu aiste.milasiene@joniskis.lt.

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Aktualūs dokumentai:

Joniškio rajono savivaldybės administracija