mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie pradedamą rengti specialųjį planą

Informuojame apie pradedamą rengti Atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą.

 • Rengimo pagrindas: Joniškio  rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas T-203 „Dėl atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“;
 • Planavimo organizatorius: Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4, Joniškis. tel. (8 426) 69 141, el. p. savivaldybe@joniskis.lt;
 • Plano rengėjas: parenkamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
 • Planuojama teritorija: Joniškio rajono savivaldybės teritorija;
 • Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai

 • sudaryti sąlygas darniai ir racionaliai atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros raidai, kompleksiškai spręsti ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
 • numatyti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 • sudaryti sąlygas racionaliam energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 • kurti sveiką, saugią, darnią, ekologišką, klimato kaitos padarinius mažinančią inžinerinę infrastruktūrą;
 • sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, skatinančioms alternatyvų energijos šaltinių technologijų plėtrą, didinančioms atsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą;
 • derinti fizinių, juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos, susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastuktūros kūrimu ir plėtojimu planuojamoje teritorijoje, sąlygų;
 • sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui, numatyti priemones, užtikrinančias savivaldybės gamtinio ir kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.

Planavimo uždaviniai

 • plėtoti vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
 • numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • esant poreikiui numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;
 • numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;
 • numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą;
 • atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus, reikalingus planavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Planavimo darbų programa: Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas A-1174 „Dėl atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“;

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2021 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2023 m. I ketv.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros atliekamos vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467 redakcija)

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: parengiama atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo koncepcija.

Išsamesnė informacija teikiama: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Livonijos g. 4, Joniškis, tel. (8 426) 69 145; 8 684 21681, el. p. jurgita.sukiene@joniskis.lt,  www.joniskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui ir (arba) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Susiję dokumentai:

 • Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T-203 „Dėl atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“
 • Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas A-1174 „Dėl atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

Joniškio rajono savivaldybės administracija