mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Gataučių seniūnija

Sueigos data Priimti sprendimai
 2021-05-07

Į Vertinimo komisiją Gataučių išplėstinės sueigos nariai siūlo deleguoti Stupurų seniūnaitę Loretą Česnauskienę. Sprendimas  priimtas vienbalsiai.

 2021-05-04

1. Neteikti siūlymų keisti Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų 20.4 papunktyje ir 31 punkte nurodytų pranešimų apie organizuojamą seniūnaičių sueigą ir išplėstinę seniūnaičių sueigą terminus. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

2. Mekių seniūnaičio siūlymą keisti Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų eiliškumo nustatymo vertinimo kriterijų balų intervalus ir Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų eiliškumo nustatymo vertinimo kriterijų balų intervalus, pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir metrikacijos skyriui. Sprendimas  priimtas vienbalsiai.

3. Vietinėms iniciatyvoms skirtas lėšas, 2500 Eur skirti gatvių apšvietimui. Sprendimas priimtas.

2021-03-17

1. Seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaitai pritarti.
2. Seniūnijos 2021 m. veiklos planui pritarti.
3. Patvirtinti Gataučių seniūnijai skirtų lėšų kelių priežiūrai ir remontui paskirstymą. Lėšas gautas iš KPPP paskirstyti taip: 16 000 Eur skirti kelių priežiūrai ir greideriavimui, 7876 Eur skirti ištisiniam kelių asfaltavimui, pagal 2020 metų gruodžio 8 d. išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintą Gataučių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų sąrašą (JN8320 Beržų g. Stupurų k.). Ištisinio asfalto dangos atstatymas bus atliktas JN8320 Beržų g. dalyse Stupurų k. Kelio stiprio atstatymo skalda darbai bus atliekami kaimų gatvėse ir seniūnijos keliuose.

2020-12-08

1. Patvirtinti Gataučių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų sąrašą.

2. Patvirtini Gataučių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų sąrašą.

3. Vietinės veiklos lėšas paskirstyti į tris dalis Jauniūnams, Stupurams ir Gataučiams. Lėšos bus naudojamos šių seniūnaitijų viešosioms erdvėms tvarkyti.

2020-06-10 1.Seniūnijai skirtas lėšas Kelių priežiūrai ir remontui iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto - 31 148 Eur skirti ištisiniam kelių asfaltavimui pagal sudarytą seniūnijos prioritetinį sąrašą.
2.Vietinės veiklos lėšas paskirstyti į tris dalis Jauniūnams, Stupurams ir Gataučiams. Lėšos bus naudojamos bendruomenių namų remontui.
3.Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei skirti 1113 Eur Stupurų kaimo bendruomenės projektui įgyvendinti.
2020-04-08 Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).
2020-03-13 1. Seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaitai pritarti.
2. Seniūnijos 2020 m. veiklos planui pritarti.
2020-03-03

1. Patvirtinti Gataučių seniūnijai skirtų lėšų kelių priežiūrai ir remontui paskirstymą. Lėšas gautas iš KPPP paskirstyti taip: 10 000 Eur skirti žvyruotų kelių priežiūrai, 15 971 Eur skirti ištisiniam kelių asfaltavimui, pagal 2020 metų sausio 24 d. Išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintą Gataučių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų sąrašą.
Ištisinio asfalto dangos atstatymas bus atliktas JN8302 Miško g. dalyse Dargių k. ir pradėtas JN8391 Saulės Mūšio g. dalyje Jauniūnų k. Kelio stiprio atstatymo skalda darbai bus atliekami Mekių, Jauniūnų, Gedvainių, Mingėlių, Stupurų, Niūraičių kaimų gatvėse ir kituose seniūnijos keliuose.
2. Teikti siūlymą Joniškio rajono savivaldybės administracijai dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalo investicijų programos ir seniūnaičių sueiga siūlo koreguoti Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų eiliškumo nustatymo vertinimo kriterijų sąrašo punktą Nr. 12
3. Teikti užklausą Joniškio rajono savivaldybės administracijai dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų  kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2020 metais paskirstymo eilutėje Nr. 5. (Lėšos kapitalui formuoti) yra numatytos šios lėšos 650300 Eur.

2020-01-24

1. Patvirtinti Gataučių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų sąrašą.

2. Patvirtinti Gataučių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų sąrašą (2 priedas).

2019-11-07 1. Pritarta seniūnaičių rinkimų rezultatams.
2. Nuspręsta vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais, Išmokų seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašu.
3. Nuolatiniu sueigos pirmininku išrinktas Mekių seniūnaitis Gediminas Jančauskas.
2019-10-03 Turimas lėšas, 2871 Eur, kelių priežiūrai ir remontui iš savivaldybės biudžeto ir perkeliamus 700 Eur į kelių priežiūros ir remonto eilutę skirti prie projekto „Dragūnų, Aušros ir Saulės mūšio gatvių dalių, Jauniūnų kaime, Joniškio rajone, kapitalinis remontas“ paraiškos išlaidų padengimo.
2019-09-04 1. Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei skirti 554,50 Eur Stupurų kaimo bendruomenės projektui įgyvendinti.
2. Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei skirti 554,50 Eur Gataučių jaunimo klubo projektui įgyvendinti.
2019-08-14 Skirti 1900 Eur iš vietinių iniciatyvų eilutės Mekių kaimo bendruomenės projekto „Mekių kaimo bendruomenės antro aukšto patalpų pritaikymas vaikų dienos centrui“ koofinansavimui. Mekių kaimas ir Mekių kaimo bendruomenė pasižada trejus metus nepretenduoti į lėšas skirstomas bendruomenėms ir kaimams.
2019-06-28 Patvirtinta vykdytina ir finansuotina veikla – sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
2019-06-05 Iš vietinių iniciatyvų įgyvendinimo eilutės 600 Eur prisidėti prie Mekių kaimo bendruomenės projekto koofinansavimo, o likusių trūkstamų 2000 Eur, rekomenduoja  Joniškio rajono savivaldybės administracijai ieškoti ne seniūnijos biudžete.
2019-05-14 1. 2019 m. bendruomenių projektų kofinansavimui skirtas lėšas 2300 Eur skirti Mekių kaimo bendruomenei.
2. Pritarti Gataučių seniūnijai skirtų KPPP lėšų kelių priežiūrai perskirstymui ir ištisiniam kelių asfaltavimui skirti 18 215 Eur, išlaidas mažinti ištisiniam kelių asfaltavimui (Tvenkinio g. dalyje Gataučiuose nuo Tvenkinio g. 5 namo iki kaimo ribos pabaigos). 
2019-04-29

1. Patvirtinti Gataučių seniūnijos 3 metų kelių (gatvių) asfaltavimo (turimo asfalto kelių (gatvių) padengimo ištisinio asfalto danga) prioritetinį sąrašą.
2. Patvirtinti Gataučių seniūnijai skirtų lėšų kelių priežiūrai ir remontui paskirstymą. Lėšas gautas iš KPPP paskirstyti taip: 10 000 Eur skirti žvyruotų kelių priežiūrai, 18 215 Eur skirti ištisiniam kelių asfaltavimui. Ištisinio asfalto dangos atstatymas bus atliktas Beržų g. dalyje Stupuruose nuo sankryžos su Saulėtekio g. iki kaimo ribos pabaigos ir Tvenkinio g. dalyje Gataučiuose nuo Tvenkinio g. 5 namo iki kaimo ribos pabaigos. Lėšas gautas iš savivaldybės biudžeto paskirstyti taip: 4 000 Eur skirti žvyruotų kelių priežiūrai, 24 3330 skirti gatvių dalių padengimui ištisinio asfalto danga sąraše patvirtintoms gatvėms: Tvenkinio g. dalį Gataučiuose nuo Tvenkinio g. 5 namo iki kaimo ribos pabaigos ir Saulės Mūšio g. dalį Jauniūnuose. Kelio stiprio atstatymo skalda darbai bus atliekami Stupurų, Mekių, Jauniūnmų kaimų gatvėse ir kituose seniūnijos keliuose.
3. Pageidavimą perduoti Joniškio rajono savivaldybės administracijai.

4. Siūlymą perduoti Joniškio rajono savivaldybės administracijai.
5. Po diskusijų nuspręsta, kad Rudenėlio šventės metu būtų padėkota seniūnijos geradariams, o šventė būtų plačiau viešinama, kad joje dalyvautų didesnis skaičius seniūnijos gyventojų.

2019-03-22

1. Pritarta seniūnijos 2018 m. veiklos ataskaitai.
2  Pritarta seniūnijos 2019 m. veiklos planui.

2018-04-25

1. Pritarti sueigos darbotvarkei.

2. Pritarti seniūnaičių rinkimų rezultatams.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais, Išmokų seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašu.

4. Nuolatine sueigos pirmininke išrinkti Rimą Medišauskienę.

2018-03-01

1. Pritarti išplėstinės sueigos darbotvarkei.

2. Pritarti seniūnijos 2017 m. veiklos ataskaitai.

3. Pritarti seniūnijos 2018 m. veiklos planui.

4. Gataučių seniūnijai kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymui skirtas lėšas paskirstyti taip: duobių asfaltavimui skirti 5000 Eur; ištisiniam gatvių duobių asfaltavimui -25000 Eur, likusias lėšas panaudoti kelių priežiūrai – apie 15000 Eur. Gatvių duobių ištisinį asfaltavimą dalimis vykdyti Gataučių k. Naujosios g. ir Tvenkinio g., Dargių k. Miško g. bei Stupurų k. Beržų g.

5. 2018 m. bendruomenių projektų kofinansavimui lėšas paskirstyti: Stupurų kaimo bendruomenei skirti 960 Eur, likusias lėšas – 540 Eur svarstyti gavus prašymus.