mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba neįgalumo lygis, skiriamos tikslinės kompensacijos – priežiūros (pagalbos) ar slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
2. Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Atsižvelgiant į aplinkybes*:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu dėl tikslinės kompensacijos skyrimo kreipiasi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų, rūpintojų ar įgaliotų asmenų, šių asmenų asmens tapatybės dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšius, globos, rūpybos nustatymą ar įgaliojimo pagrindą;
4. vaiko (-ų) (įvaikio (-ių) ar neįgaliojo (-iųjų) gimimo liudijimas (-ai);
5. neįgalumo ar specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
6. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendintam ar slaugomam asmeniui išlaikyti skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos. Kai nesukakę 18 metų asmenys auklėjami, mokomi ar ugdomi švietimo sistemos auklėjimo įstaigose, papildomai pateikiama informacija, ar šioje įstaigoje asmuo gauna maistą, aprangą ir nakvynę;
7. asmeninės banko sąskaitos duomenys.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis Socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruotos gyvenamosios vietos išrašas.
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) – informacija apie  neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą.
3. Mokinių ir studentų registro (www.itc.smm.lt) – informacija apie moksleivius ir studentus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vaida Kušleikienė, tel. (8 426) 69 154, el. p. vaida.kusleikiene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Laima Klemienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, 
tel. (8 426) 69 154, el. p. laima.klemiene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl tikslinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais. Jeigu dokumentai buvo pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo gauti išmoką forma SP-6 (2), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-9 redakcija)
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ar seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti tikslinę kompensaciją ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo savivaldybės administracijoje privalo pranešti pareiškėjui, kokie dokumentai turi būti pateikti papildomai.
Atsisakiusi skirti tikslinę kompensaciją, savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo privalo įteikti pareiškėjui priimto sprendimo kopiją. Sprendime nurodomos atsisakymo skirti tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Taip pat grąžinami asmens pateikti dokumentai.
Tikslinė kompensacija mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Parsisiųsti