mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Paslaugos

Elektroninių paslaugų portalai

Adresai

Adresų suteikimas, keitimas El. paslauga

Aplinkos apsauga

Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius išdavimas

El. paslauga

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimas

 

Archyvas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

El. paslauga

Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas El. paslauga

Asmenų aptarnavimas

Asmenų skundų ir prašymų priėmimas

El. paslauga

Asmenų priėmimas susipažinti su Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos dokumentais

 

Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos dokumentų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas

El. paslauga

Pažymų apie valstybės tarnybos stažą išdavimas

El. paslauga

Konsultacijos valstybinės kalbos vartojimo ir jos taisyklingumo klausimais

 

Būstas

Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliųjų poreikiams  
Pažymų apie teisę į valstybės remiamus būsto kreditus ir subsidijas išdavimas El. paslauga
Socialinio būsto nuoma  
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir/ar priklausinių privatizavimas  

Civilinė metrikacija

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą  
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas El. paslauga
El. paslauga
Gimimo registravimas El. paslauga
Įvaikinimo registravimas  
Mirties registravimas  
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas El. paslauga
Santuokos registravimas El. paslauga
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas  
Tėvystės pripažinimo registravimas El. paslauga
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą El. paslauga
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą El. paslauga
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą El. paslauga
Vardo, pavardės keitimo registravimas El. paslauga

Leidimai

Leidimų organizuoti renginius viešosiose vietose išdavimas

El. paslauga

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

El. paslauga

Išduoti reklamos leidimai: 2012 metai, 2013 metai (iki liepos 30 d.)

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. išduoti reklamos leidimai skelbiami informacinėje sistemoje „Regia“
(pasididinę žemėlapį dešinėje pusėje pasirinkite sluoksnį „Savivaldybės veikla“ – „Reklama“)

Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

El. paslauga

Išduoti statybos leidimai: 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Nuo 2015 m. išduoti statybos leidimai skelbiami informacinėje sistemoje „Regia“
(pasididinę žemėlapį dešinėje pusėje pasirinkite sluoksnį „Savivaldybės veikla“ – „Statybą leidžiantys dokumentai“)

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba riboti eismą joje išdavimas

El. paslauga

Išduoti leidimai atlikti žemės darbus

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimas

El. paslauga

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas galiojimo panaikinimas El. paslauga

Melioracija, melioracijos statiniai

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams

El. paslauga

Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas

 

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas

 

Paveldas

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas

Pirminė teisinė pagalba

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas

Programų, projektų finansavimas

Sanitarinė kontrolė

Triukšmo šaltinių valdytojų pranešimų apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse teikimas

Socialinė parama ir globa

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos neįgaliesiems skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

El. paslauga

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu rengimas

 

Pareiškimo dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimas

 

Prašymų dėl nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo priėmimas ir nukentėjusio asmens pažymėjimo išdavimas kompensacijos skyrimas ir mokėjimas kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

 

Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms) ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų teikimas

 

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Socialinės paslaugos skyrimas

El. paslauga

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimas

 

Vienkartinių pašalpų skyrimas

 

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

 

Seniūnijų paslaugos

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą

 

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

El. paslauga

Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas dirbti viešuosius darbus

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas

El. paslauga

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas

El. paslauga

Leidimų laidoti išdavimas

El. paslauga

Notarinių veiksmų atlikimas

 

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

El. paslauga

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

 

Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

El. paslauga

Pažymų gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

El. paslauga

Šeimos sudėtį ir kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

 

Sveikatos priežiūra

Informacijos apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimas

Švietimas

Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas pagal švietimo įstaigų dokumentus išdavimas

 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

El. paslauga

Prašymų išduoti išsilavinimo dokumentų dublikatus pagal reorganizuotų, likviduotų, pertvarkytų mokyklų dokumentus priėmimas

 

Teritorijų planavimas ir statyba

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje

El. paslauga

Planavimo sąlygų išdavimas

El. paslauga

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

El. paslauga

 

 

Transportas

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas El. paslauga

Turto valdymas

Verslas

>> Alkoholio licencijos

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pildymas / tikslinimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas

El. paslauga

>> Tabako licencijos

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pildymas (tikslinimas)

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

El. paslauga

>> Taksi leidimai, kelių transporto licencijos, licencijų kopijos

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

El. paslauga

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi dublikato išdavimas

El. paslauga

Naujo (patikslinto) leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

El. paslauga

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas

El. paslauga

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, dublikato ar licencijos kopijos dublikato išdavimas

El. paslauga

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, arba licencijos kopijos pakeitimas

El. paslauga

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, kopijos išdavimas ar jos galiojimo laiko pratęsimas

El. paslauga

>> Šilumos tiekimo licencijos

Šilumos tiekimo licencijų išdavimas El. paslauga

Žemės mokesčio lengvatų suteikimas

Prašymų dėl žemės mokesčio lengvatų žemės savininkams fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir pasėlių plotus Joniškio rajono savivaldybėje, priėmimas El. paslauga

Žemės nuomos mokesčiai

Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

El. paslauga

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

El. paslauga

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo, dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) įskaitymo priėmimas

El. paslauga

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas

El. paslauga

Žemės ūkio technikos registravimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas

El. paslauga

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas

El. paslauga

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros teikimas

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre

 

Žemės ūkio veikla

Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas

 

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas

 

Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas

 

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

 

Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymas

 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

El. paslauga

Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas

 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas

 

Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimas

 

Paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimas

 

Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas

 

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas

 

Ūkininko ūkio registravimas

El. paslauga

Ūkininko ūkio duomenų keitimas

El. paslauga

Ūkininko ūkio išregistravimas

El. paslauga

Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas

 

 
  • Įvertinkite suteiktas paslaugas užpildydami šią formą