mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Reglamentas (ES) 2016/679 Jums suteikia teisę:

 • Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
  Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų duomenimis turėsite tik užpildę formą
 • Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
  Teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenimis turėsite tik užpildę formą
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  Teisę reikalauti ištrinti  Jūsų duomenimis turėsite tik užpildę formą
  Svarbu. Teisę reikalauti ištrinti Jūsų duomenis turite tik tuomet, kai:
      > asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
      > Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
      > Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • Apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis):
  Teisę reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turėsite tik užpildę formą
  Svarbu. Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:
     > asmens duomenys yra netikslūs;
     > asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
     > duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
     > Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
  Teisę perkelti savo asmens duomenis turėsite tik užpildę formą
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis);
 • Jeigu manote, kad Joniškio rajono savivaldybė neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Jūsų prašymai įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises nagrinėjami Asmens duomenų tvarkymo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje politikos, patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. A-1004, ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A-1032, nustatyta tvarka.

Įgyvendinti ankščiau išvardintas duomenų subjekto teises galite:

 • atvykę į Joniškio rajono savivaldybės administraciją (Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis) ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildę nustatytos formos prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
 • siųsdami prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis);
 • siųsdami prašymą el. paštu savivaldybe@joniskis.lt.

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma

Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.