mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas

PROJEKTO PAVADINIMAS

„Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas“

PROJEKTO EIGA

Data

Įvykis

2022-03-18

Baigti papildomi užterštos teritorijos tvarkymo rangos darbai.

2022-01-14

Baigti papildomo užteršto grunto šalinimo darbai, paimti kontroliniai mėginiai, laukiama Lietuvos geologijos tarnybos išvados dėl leidimo iškasas užpilti švariu gruntu.

2021-11-09

Pasirašyta Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 tvarkymo papildomų rangos darbų sutartis su UAB „Biodegra“

2021-10-25

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Projektų valdymo agentūrai pateiktas prašymas skirti papildomą finansavimą projekto veiklų įgyvendinimui

2021-09-24

Parengtas ir su Lietuvos geologijos tarnyba bei Aplinkos apsaugos departamentu suderintas užterštos naftos produkatsi teritorijos tvarkymo plano papildymas

2021-06-21

Pasirašyta Papildomų ekogeologinių tyrimų atlikimo ir užterštos naftos produktais teritorijos tvarkymo plano tikslinimo sutartis su UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

2021-06-16

Lietuvos geologijos tarnyba informavo, kad atlikus kontrolinį ekogeologinį tyrimą nustatyta, kad atlikus tvarkymo plane numatytas priemones – pašalinus statinių ir įrenginių likučius bei iškasus 1181 m3 užteršto grunto, teritorijoje tebėra neleistinai naftos produktais užterštas gruntas

2020-02-04

Pasirašyta Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymo paslaugų sutartis su UAB „Ekovalis“

2020-11-13

Pasirašyta Potencialaus taršos židinio nr. 2614 (ligoninės katilinės buvusios naftos bazės Joniškyje, Pašvitinio g. 21) tvarkymo priežiūros, kontrolinių tyrimų ir projekto veiklų priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

2020-12-01

Pasirašyta projekto finansavimo sutartis tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Projektų valdymo agentūros

2020-11-13

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas

2020-06-19

Parengtas užterštos naftos produkatsi teritorijos tvarkymo planas

2020-04-01

Pasirašyta Papildomų ekogeologinių tyrimų atlikimo ir užterštos naftos produktais teritorijos tvarkymo plano parengimo sutartis su UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0044

Veiksmų programa

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2020 m. balandžio mėn.

veiklų pabaiga:

2022 m. gegužės mėn.

Projekto vertė

340.233,43 Eur

Finansavimo šaltiniai

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas

Sumažinti cheminių medžiagų grunte, pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį Joniškio mieste.

Projekto aprašymas

Buvusi naftos bazės teritorija (plotas 0,204 ha) Joniškio mieste (Pašvitinio g. 21), eksploatavusi požemines ir antžemines naftos produktų saugyklas, yra gydymo įstaigos teritorijoje, paviršinio vandens telkinio apsauginėje zonoje ir priskirta taršai vidutiniškai jautrioms teritorijoms (III kategorija)(pagal LAND 9:2009 bei Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus). Pagrindinėmis požemio taršos naftos produktais vietomis buvusioje naftos bazėje yra požeminių rezervuarų ir antžeminių cisternų saugyklų aikštelės, iš kurių pirmosios eksploatacija nutraukta 1992 m., antrosios - 2004 m. Požeminiame rezervuare buvo saugomas krosnių kuras (dyzelinas) ir skalūninė alyva. Apie 1990 m. ties siurblinės pastatu ir šiaurės rytiniu požeminių rezervuarų zonos kampu saugomas kuras avarijos metu išsiliejo ant žemės paviršiaus, dalis jo pateko į požemį, todėl didžiausias požemio taršos mastas yra požeminiame naftos produktų saugyklos plote. Bendras naftos produktais užteršto paviršinio grunto plotas yra 1260 m² (0,126 ha). Projekto metu planuojama pašalinti užterštoje teritorijoje esantį apgriuvusį kuro siurblinės pastatą bei rekultivuoti gruntą, nugriauti likusias naftos produktų saugyklas - antžemines cisternas ir jų pamatų liekanas, sutvarkyti naftos produktais užterštą 0,126 ha ploto teritoriją.

Projekto rezultatas

Atlikus buvusios naftos bazės teritorijos tvarkymą bus išvengta pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai, sumažės pavojingų cheminių medžiagų lygis grunte, požeminiame vandenyje.

Projekto vadovas

Eglė Burbienė, Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. nr. 8 606 11388, el. p. egle.burbiene@joniskis.lt