mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Joniškio miesto VVG veikla

Joniškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – JMVVG) įsteigta 2015 m liepos 28 d. Steigėjai – 3 sektorių atstovai: vietos NVO, verslo ir vietos valdžios atstovai.

Joniškyje susiduriama su įvairiomis ekonominėmis ir socialinėmis problemomis. Gyventojų pragyvenimas iš socialinių pašalpų bei nedarbas yra vienos aktualiausių Joniškio miesto problemų. Taip pat Joniškio miestui aktualu stiprinti socialinėje atskirtyje esančių asmenų socialinę integraciją, taip plėtojant jų darbingų šeimos narių galimybes būti aktyviais darbo rinkos dalyviais.

Reaguodama į susidariusią situaciją Joniškio mieste, JMVVG parengė Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją (toliau – Strategija), į kurios rengimą buvo įtraukti visų sektorių (verslo, NVO, vietos valdžios) atstovai ir aktyvūs gyventojai.

Strategijoje iškelti du tikslai:

  • padidinti socialinėje atskirtyje esančių asmenų socialinę integraciją, užtikrinant reikalingas socialines ir kitas paslaugas
  • mažinti nedarbą skatinant bedarbių, darbingų neaktyvių joniškio miesto gyventojų verslumą ir užimtumą.

Strategijoje numatyti veiksmai, skirti socialinių ir kitų paslaugų, būtinų mažinti soc. atskirtį kokybės gerinimui ir plėtrai, bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti, gyventojų verslumui didinti, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis bei kitomis organizacijomis kūrimui.

Strategija  Vidaus reikalų ministro įsakymu (Nr. 2018 m. liepos 31 d. Nr. 1V-547) buvo įtraukta į patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą. Strategijai įgyvendinti skirti 282538,06 eurai Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

2019 m. sausio 23 d. Joniškio miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Aleknavičienė pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 8.6.1-ESFA-t-910-04-0002 „Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ sutartį. Finansuojama 34085 Eur.

Projekto tikslas – Sudaryti palankias sąlygas Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją įgyvendinimui.

Numatomos veiklos:

  • strategijai administruoti reikalingų procedūrų ir vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas;
  • vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena;
  • strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas;
  • projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimas, stiprinimas;
  • gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;
  • VVG darbuotojų ir valdymo organų narių kompetencijos stiprinimas.

Laukiamas rezultatas – sėkmingai įgyvendinta Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija.