Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gegužės 7 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Priimami prašymai dėl vaikų ugdymo(si) šeimoje

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Švietimo įstatymo pataisas, o Vyriausybei parengus ir patvirtinus Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-499 patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės  mokyklų, kurios padės tėvams organizuoti vaikų ugdymąsi šeimoje, sąrašas, kuriame – dvi mokyklos: Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, kuri padės tėvams (rūpintojams, globėjams) organizuoti ugdymą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bendrąsias programas, ir Joniškio „Aušros“ gimnazija, teiksianti pagalbą tiems, kurie mokysis šeimoje pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Dėl ugdymosi šeimoje reikia kreiptis į Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos (jei pageidaujama šeimoje ugdytis pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio pirmosios dalies bendrojo ugdymo programą) arba į Joniškio „Aušros“ gimnazijos (jei pageidaujama ugdytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ar vidurinio ugdymo programą) direktorių.

Apsisprendus vaiką ugdyti šeimoje, pateikiami šie dokumentai:

  1. prašymas mokyklos direktoriui;  
  2. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  3. užpildytas klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  4. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
  5. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
  6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas vaiko teisių pažeidimas, susijęs su vaiko atstovo pagal įstatymą, su kuriuo jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo pagal įstatymą, su kuriuo vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;
  7. savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Prašymas ir nurodyti dokumentai pateikiami nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook