Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. balandžio 21 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Antikorupcijos komisijos 2012 m. posėdžiai

2012-10-30

Aprobuotas Joniškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-164, naujos redakcijos projektas. Projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau STT) direktoriaus įsakymu patvirtintas Teisės aktų ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles (Žin., 2012, Nr. 11-490), STT surengtų seminarų medžiagą. Projektu iš esmės keičiama Joniškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarka. Numatyta, kad teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą atliks savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš valstybės tarnautojų sudaryta darbo grupė. Apraše reglamentuota teisės aktų ar jų projektų pateikimas atlikti antikorupcinį vertinimą, nustatyti klausimai, kuriais remdamasis darbo grupės narys analizuoja teisės aktą ar jo projektą, reglamentuotas antikorupcinio vertinimo išvados pateikimas.

 

Aptartas Joniškio rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektas, kuriuo tikslinama Joniškio rajono savivaldybės įstaigų, įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo dalis „Ugdymo įstaigos“. Pareigų keitimai susiję su  ugdymo įstaigų pavadinimų pakeitimais, įstaigų steigimu ar likvidavimu.

 

Išklausyta informacija apie Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 1-3 priemonių (korupcijos tikimybės nustatymas) vykdymą. Antikorupcijos komisijos siūlymu savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti subjektai atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų ir statinių naudojimo priežiūros veiklos situacijos analizę. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas priemonių galimoms korupcijos apraiškoms valdyti planas. Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės išsiųsta STT.

 

Komisijos nariai susipažino su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2012-10-23 raštu Nr. 4-01-5493 „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių kovos su korupcija programų ir programų įgyvendinimo priemonių planų kokybinės analizės“. Nuspręsta, atsižvelgiant į STT nustatytus dažniausiai pasitaikančius Lietuvos Respublikos savivaldybių kovos su korupcija programų ir priemonių planų trūkumus, tobulinti Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

 

2012-07-13

Aptartas Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos 1.17, 7.4, 8.6 priemonių ir Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 m. programos priemonių vykdymas 2012 m. I pusmetyje. Komisija nusprendė su savivaldybės švietimo įstaigų vadovais rugpjūčio mėn. aptarti aktualius Programos vykdymo klausimus (rugpjūčio mėn.), tikslinti Programos priemonių plano 17 priemonės formuluotę.

 

Susipažinta su Korupcijos prevencijos įstatymo 2, 5, 6 str. pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 51 str. įstatymo projektu. 51 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas turi būti atliktas visose įstaigos kompetencijai priskirtose veiklos srityse ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus.

 

Komisijos nuomone, šią nuostatą praktiškai neįmanoma įgyvendinti. Savivaldybės veiklos sričių labai daug, savivaldybė korupcijos prevencijos etatinių darbuotojų neturi, įgalioti asmenys turi didelį tiesioginio darbo krūvį.

 

Tartasi dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2012 metais atlikimo. Komisija mano tikslinga 2012 m. III ketvirtyje išanalizuoti ir įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Joniškio rajono savivaldybėje šiose veiklos srityse: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (Joniškio „Aušros“ gimnazijoje Joniškio Mato Slančiausko gimnazijoje, Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazijoje, Joniškio rajono vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“), statinių naudojimo priežiūra (Joniškio rajono savivaldybės administracijoje).

2012-03-14

Išklausyta informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą 2011 metais.
Aprobuotas Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos projektas.

2012-01-16

Aptarta ir aprobuota Antikorupcijos komisijos 2011 metų veiklos ataskaita. Nuspręsta ataskaitą teikti savivaldybės tarybai vasario mėn.

 

2011 metų posėdžiai

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2016-05-23 09:33:58