mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

2017 m.

 2017-10-04

1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių grupės Prašymo „Atlikti tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko“.
Nuspręsta: Nepradėti tyrimo, kadangi Komisijai parnešimą pateikę asmenys į Komisijos posėdį neatvyko ir jokių įrodymų dėl prašyme nurodytų aplinkybių nepateikė, todėl nėra pagrindo pradėti tyrimą dėl direktoriaus A. Rudnicko veiksmų. Nuspręsta rengti rekomendaciją, kurioje būtų rekomenduojama savivaldybes uždarosioms akcinėms bendrovėms, prieš ieškant darbuotojų apie tai skelbti spaudoje ir/ar Lietuvos darbo biržoje.
2. Dėl 2017 m. balandžio 18 d. gauto UAB „TOMIDAS“ prašymo ir rekomendacijos rengimo.
Prašymas išnagrinėtas. Nuspręsta rengti rekomendaciją.

2017-08-25 

Komisijos posėdyje vyko tolimesnis 2017 m. balandžio 18 d. gauto UAB „Tomidas“ prašymo svarstymas. Posėdžio metu nuspręsta parengti rekomendaciją.

2017-07-29

1. Dėl 2017 m. balandžio 18 d. gauto UAB „Tomidas“ prašymo.
Nuspręsta kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių dėl papildomos informacijos pateikimo.

 2017-04-25

1. Dėl siūlymo baigti tyrimą dėl Joniškio poilsio zonoje esančios tinklinio aikštelės įrengimo ir išvadų bei rekomendacijų patvirtinimo.
Klausimo nagrinėjimas nukeliamas i sekantį komisijos posėdį.
2. Dėl  gauto prašymo iš UAB „Tomidas“ nagrinėjimo.
Klausimo nagrinėjimas nukeliamas į sekantį komisijos posėdį.

2017-04-06

1. Dėl atsakingo komisijos nario paskyrimo už antikorupcijos komisijos elektroninio pašto dėžutės informacijos priėmimą, saugojimą ir pateikimą. Nutarta, kad elektroninio pašto dėžutė tikrinama kiekvieną savaitės pirmadienį, tai fiksuojama elektroninio pašto dėžutės registracijos žurnale. Nuspręsta, kad nesant komisijos sekretoriaus, Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys, atsakingas už elektroninės pašto dėžutės tikrinimą, Komisijos narė – S. Tamulionė;
2. Tęsiamas klausimo svarstymas Dėl papildomos informacijos pateikimo komisijai tiriant galimai neskaidriai vykdytus viešuosius pirkimus pagal sutartis Nr. 37 A4-24 ir Nr. 3.37 A4-41.
Nuspręsta rengti išvadą dėl vykdytų viešųjų pirkimų pagal sutartis Nr. 37 A4-24 ir Nr. 3.37 A4 – 41 ir remiantis tyrimo metu padarytomis išvadomis rengti rekomendacijas;
3. Dėl komisijos pirmininko siūlymo Reglamento redakcinei komisijai papildyti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. T-76 „Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir išmokų seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 punktu „Seniūnaičiams už dalyvavimą savivaldybės komisijų veikloje būtų atlygintos faktiškai jų patirtos išlaidos, pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus”.
Nuspręsta rengti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir išmokų seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą.

2017-04-03

1. Dėl atsakingo komisijos nario paskyrimo už antikorupcijos komisijos elektroninio pašto dėžutės informacijos priėmimą, saugojimą ir pateikimą;
2. Dėl papildomos informacijos pateikimo komisijai tiriant galimai neskaidriai vykdytus viešuosius pirkimus pagal sutartis Nr. 37 A4-24 ir Nr. 3.37 A4-41;
3. Dėl siūlymo Reglamento redakcinei komisijai papildyti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. T -76 „Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir išmokų seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 punktu „Seniūnaičiams už dalyvavimą savivaldybės komisijų veikloje būtų atlygintos faktiškai jų patirtos išlaidos, pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus”.
Komisijos posėdis nukeltas į sekančią savaitę, kadangi į posėdį neatvyko daugiau kaip pusę Komisijos narių.

2017-03-15

1. Patvirtintos Rekomendacijas dėl seniūnijų socialinės paramos teikimo komisijų narių skatinimo;
2. Patvirtintos Rekomendacijas dėl agitacijos rinkimų metu;
3. Aptarti klausimai dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos darbo organizavimo (dėl spaudoje pasirodžiusios informacijos; dėl Komisijos sprendimų priėmimo; dėl prisijungimo prie Komisijos elektroninio pašto dėžutės „Pranešimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais“; dėl posėdžių laiko);
4.  Svarstytas komisijos pirmininko siūlymas kreiptis į LR STT ir LR Prokuratūrą dėl galimai neskaidriai įvykdytų Viešųjų pirkimų pagal sutartis Nr. 37 A4-24 ir Nr. 3.37 A4 – 41 ir galimai nepristatyto smėlio kiekio (apie 200 m3). Posėdžio metu svarstant pirmininko siūlymą nuspręsta per artimiausią dieną suformuluoti konkrečius klausimus konkretiems administracijos darbuotojams;
5. Aptartas korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programos projektas, nutarta apsvarstyti priemones, sekančio laikotarpio programai.

2017-01-23

1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko siūlymo: Nutraukti tyrimą dėl smėlio skirto Joniškio „Sidabros“ poilsio zonos tinklinio aikštelėms pirkimą, parengti rekomendacijas Joniškio rajono savivaldybės merui ir Joniškio rajono savivaldybės tarybai.
Pirmininko siūlymas atidėtas. Nuspręsta su konkrečiais klausimai kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorių ir gavus atsakymus iš Joniškio rajono savivaldybės administracijos į Komisijos pateiktus klausimus, kviesti į Komisijos posėdį atsakingus asmenis iš Viešųjų pirkimų skyriaus, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus
2. Dėl Joniškio rajono seniūnijose sudarytų socialinių pašalpų skyrimo komisijų narių skatinimo.
Nuspręsta kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administraciją rekomenduojant patvirtinti Joniškio rajono seniūnijų socialinės paramos teikimo komisijų narių skatinimo tvarką;
3. Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos rašto/kreipimosi Nr. (1.20) S-4 „Dėl protokolo kopijos pateikimo“.
Nuspręsta komisijos posėdžio protokolo kopiją pateikti Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijai
4. Tęsiamas klausimo nagrinėjimas dėl UAB Joniškio autobusų parko direktoriaus veiksmų.

2017-01-05

1. Dėl antikorupcijos komisijos posėdyje pakartotinai kviesto dalyvauti komisijai 2016-11-29 pranešimą pateikusio asmens. Tęsiamas 2016 m. lapkričio 29 d. gautas pranešimo nagrinėjimas;
2. Svarstytas Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016-12-16 raštas Nr. 2-1710 (2.10.S) „Dėl metodinės pagalbos suteikimo“;
3. Gautas Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2016-12-21 raštas Nr. (3.60) S-2323 „Dėl informacijos pateikimo“, kurio svarstymas nukeltas į sekantį Komisijos posėdį;
4. Svarstytas klausimas dėl Antikorupcijos komisijos pranešimų dėžutėje esančios informacijos išėmimo tvarkos aptarimo ir jos patvirtinimo;
5. Komisijos pirmininkas pristatė informaciją  apie galimai neteisėtus UAB Joniškio autobuso parko direktoriaus veiksmus dėl informacijos apie nekilnojamo turto (garažo ir žemės sklypo prie garažo) perleidimą fiziniams ar juridiniams asmenims.
Nuspręsta kreiptis į UAB Joniškio autobusų parką dėl informacijos pateikimo;
6. Svarstytas klausimas dėl kreipimosi į Joniškio rajono savivaldybės administraciją dėl pilnos informacijos pateikimo apie Joniškio miesto Livonijos ir Vilniaus gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbų atlikimą ir paslaugų pirkimą.