Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. gegužės 14 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Vaikas galės būti ugdomas šeimoje

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Švietimo įstatymo pataisas, o Vyriausybei parengus ir patvirtinus Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas galės būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrasias programas.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-499 patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės  mokyklų, kurios padės tėvams organizuoti vaikų ugdymąsi šeimoje, sąrašas. Kol kas sąraše – dvi mokyklos: Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, kuri padės tėvams (rūpintojams, globėjams) organizuoti ugdymą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bendrąsias programas, ir Joniškio „Aušros“ gimnazija, teiksianti pagalbą tiems, kurie mokysis šeimoje pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai, pasirinkę vaiką ugdyti šeimoje, turės užtikrinti sveikas ir saugias ugdymosi šeimoje sąlygas, būtinas vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi. Šeimoje vaikai gali ugdytis ir pagal neformaliojo vaikų švietimo programas mokykloje, pas laisvąjį mokytoją arba kitą švietimo teikėją.

Tėvai įpareigojami užtikrinti ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal atitinkamą bendrąją ugdymo programą ir vaiko pasiekimus, nustatytus bendrosiose programose, švietimo pagalbos teikimą vaikui, jei jos reikia, mokymosi pažangos ir pasiekimų fiksavimą ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne.

Šeimai teks atsakomybė ir už vaiko socializaciją pagal numatytus kriterijus: mokinio sistemingas ugdymasis bent pagal vieną neformaliojo vaikų švietimo programą; dalyvavimas už namų ribų pažintinėje, kultūrinėje, meninėje, kūrybinėje, socialinėje-pilietinėje veikloje, mokyklos organizuojamuose ar viešuose pilietiškumo renginiuose, pilietiškumo akcijose, valstybinių švenčių minėjimuose; socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymasis dalyvaujant prevencinėje programoje ar kitu būdu.

Nors vaikas bus ugdomas šeimoje, jam reikės pasitikrinti sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka. Vaikas reguliariai turės atvykti į mokyklą konsultacijoms, mokymosi pažangai ir pasiekimams patikrinti.

Mokslo metų pabaigoje tėvai parengs ir pateiks mokyklai Vaiko individualios pažangos ataskaitą, kurioje reikės  pateikti informaciją apie išsikeltus ugdymo tikslus, naudotus ugdymo išteklius, ugdymo aplinkas, veiklas, kurios vaikui leido pademonstruoti tai, ką išmoko, vaiko ugdymosi stipriąsias ir silpnasias puses ir sukauptus vaiko, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo bendrąją programą, mokymosi pažangos ir pasiekimų įrodymus – dalykų, kurių vaikas mokėsi tais mokslo metais, atliktas užduotis, atsiskaitomuosius ir kitus darbus, atskleidžiančius dalykų mokymąsi, ugdomas kompetencijas, mokymosi pažangą bei pasiekimus, vaiko mokymosi pažangos ir pasiekimų įsivertinimą, refleksiją dėl ugdymosi šeimoje ir vaiko socializacijos ir kt.

Dėl ugdymosi šeimoje reikia kreiptis į Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos (jei pageidaujama šeimoje ugdytis pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio pirmosios dalies bendrojo ugdymo programą) arba į Joniškio „Aušros“ gimnazijos (jei pageidaujama ugdytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ar vidurinio ugdymo programą) direktorių. Apsisprendus vaiką ugdyti šeimoje, reikės pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą mokyklos direktoriui. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.;
  2. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  3. užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  4. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
  5. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
  6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas vaiko teisių pažeidimas, susijęs su vaiko atstovo pagal įstatymą, su kuriuo jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo pagal įstatymą, su kuriuo vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;
  7. savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Pasirinkę ugdymąsi šeimoje tėvai įsipareigoja  bendradarbiauti su mokyklos vadovu, mokytojais, specialistais sprendžiant vaiko ugdymo (ugdymosi) klausimus, vadovautis jų rekomendacijomis, teikti reikalingą informaciją, sudaryti sąlygas įvertinti ugdymosi šeimoje sąlygas.

Švietimo kultūros ir sporto skyrius

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook