Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. vasario 24 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Paskelbta 2021 metų bazinė brandos egzaminų mokykla

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorės 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. A-822 Joniškio „Aušros“ gimnazija paskelbta 2021 metų brandos egzaminų bazine mokykla.

Bazinė mokykla priima eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoja ir vykdo mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Kandidatai iki 2020 m. rugsėjo 25 d. pateikia prašymus dėl brandos darbo, menų ir technologijų, o dėl kitų brandos egzaminų – iki lapkričio 24 d. III gimnazijos klasės mokinys prašymą dėl brandos darbo teikia iki einamųjų mokslo metų sausio 15 d.

Kandidatai teikia prašymą savo mokyklos direktoriui, eksternai – bazinės mokyklos direktoriui. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, jų tipas, brandos darbas, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 d., dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Šiai mokyklai prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 7 dienos iki pakartotinės sesijos pradžios. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje iš bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
  4. užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;
  5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternai moka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Brandos egzaminų klausimais konsultuoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Aušra Lukšaitė Lapinskienė, tel. 8426 61 209, el. p. ausra.lapinskiene@joniskis.lt.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas – interneto svetainėje www.nsa.smm.lt.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook