Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. sausio 27 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kitataučiai pilietinėje visuomenėje

Joniškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kitataučiai pilietinėje visuomenėje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0214).

Projekto tikslas – gerinti  kitataučių Joniškio miesto gyventojų užimtumą ir integraciją į visuomenę. Projekto uždavinys – sudaryti sąlygas kitataučiams susipažinti su lietuvių tautos papročiais, kalba, tradicijomis bei atskleisti tautos savitumą bei unikalumą. Projekto tikslinė grupė – kitataučiai, gyvenantys Joniškio mieste.

Poveikis: kadangi lietuvių kalbos žinių trūkumas, nepakankamas šalies, jos papročių suvokimas kitataučiams yra problema integruojantis į visuomene, tikimasi, jog neformalūs užsiėmimai, edukacijos, diskusijos prisidės prie kokybiškos integracijos. 5 savanoriai galės savanoriauti toliau latvių asociacijoje bei atvirame jaunimo centre, kuri nuolat turi savanorių iš užsienio, padės jiems prisitaikyti ir integruotis į mūsų bendruomenę.

Projekto metu vyks bendradarbiavimas tarp miesto ir kaimo organizacijų, skatinant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidą. Projekto metu planuojama vykdyti veiklas pagal Aprašo 10.1.3. eilutę „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų organizavimas, vykdymas ir (ar)kita).

Projekto įgyvendinimu bus tiesiogiai prisidedama prie 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“, 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“, kadangi bus siekiama suteikti žinias ir įgūdžius per užimtumo veiklas.

Projekto tikslas atitinka vietos plėtros strategijos „Joniškio miesto vietos  veiklos grupės vietos plėtros strategija“ I tikslo „Padidinti socialinėje atskirtyje esančių asmenų socialinę integraciją, užtikrinant reikalingas socialines ir kitas paslaugas“ 1.1. uždavinio „Plėtoti socialines ir kitas paslaugas, mažinančias socialinėje atskirtyje esančių asmenų socialinę izoliaciją“ 1.1.3. veiksmo „Pabėgėlių ir kitataučių įtraukimas į miesto bendruomenės sociokultūrinę veiklą  pasitelkiant savanorius ir bendradarbiaujant su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“, reikalavimus.

Projekto metu planuojama suteikti sociokultūrines paslaugas. Šis projektas padės Joniškio mieste gyvenantiems kitataučiams integruotis geriau į vietos bendruomenės gyvenimą, įgyti lietuvių kalbos pradmenis, o truputį mokantiems pagilinti žinias, susipažinti su lietuvių kultūra. Dešimt kitataučių mokysis lietuvių kalbos, dalyvaus edukacijose „Svečiuose pas malūnininką", „Keramikė", „Pažinkime Žagarę", „Pažinkime Mūšos tyrelio taką", „Žaislų gamyba".

Dalyvaus kitataučių ir jaunimo debatuose „Kodėl gera gyventi Joniškyje", rengs savo tautos šalies fotografijų parodą, dalyvaus poezijos vakare, socialinio filmo „Emigrantai" peržiūroje ir diskusijoje" bei dokumentinio filmo „Drugelio miestas" peržiūroje ir diskusijoje, filmas kviečia diskusijai apie skirtingų kultūrų gyvenimą vienoje šalyje.

Projekto vertė – 5517,80 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir LR biudžeto lėšų. Projekto vykdytojas prisideda savanorišku darbu prie veiklų vykdymo.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2020-09-11 13:54:07