Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. sausio 22 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2017 metų Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Joniškio rajono savivaldybė dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Mokinių pasiekimams tikrinti naudojami Nacionalinio egzaminų centro pateikti tyrimo instrumentai, skirti įvertinti 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus.

2017 m. pasiekimų patikrinime dalyvavo dešimties Joniškio rajono savivaldybės mokyklų moksleiviai: 2 klasės – 181 mokinys, 4 klasės – 183, 6 klasės – 226 ir 4 klasės – 230 mokinių. Siekiant sėkmingai vykdyti pasiekimų patikrinimą, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A-288 patvirtintas „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas“.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo paskirtis – suteikti švietimo dalyviams informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga sprendimams, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos ir savivaldybės lygmenimis, priimti.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Joniškio rajono savivaldybėje tikslai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ir kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Ankstyvasis diagnostinis vertinimas buvo atliekamas antrose klasėse iš skaitymo, rašymo ir matematikos sričių. Ketvirtokams reikėjo atlikti skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo užduotis, šeštokams – skaitymo, rašymo, matematikos, o aštuntokams – skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų.

Nacionalinis egzaminų centras pateikė savivaldybei ir kiekvienai mokyklai pasiekimų patikrinimo ataskaitas, kuriose savivaldybės mokyklų rezultatai lyginami su šalies mokyklų rezultatais, jose matyti mokinių pasiskirstymas pagal mokymosi pasiekimų lygius panašaus tipo mokyklose.

Apibendrintoje 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitoje pateikti duomenys apie mokyklos pridedamąją vertę: savijautą mokykloje, patyčių situacijos mokykloje, mokyklos kultūros ir mokėjimo mokytis rodiklius.

Kiekvienam testavime dalyvavusiam mokiniui buvo pateiktas „Mokinio profilis“, kuriame yra išanalizuojami jo rezultatai. Rajono moksleivių patikrinimo rezultatai išplėstinėje ataskaitoje lyginami su šalies mokyklų mokinių rezultatais. Išlieka ryški tendencija, kad mergaičių rezultatai geresni už berniukų pasiekimų rezultatus.

Išsiskiria rajono mokyklų ketvirtų klasių mokinių matematikos, rašymo, skaitymo ir pasaulio pažinimo rezultatai  – jie gerokai lenkia šalies vidurkį. Šalies vidurkį taip pat ryškiau lenkia 8 klasės moksleivių rašymo, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testų rezultatai. Kitų testų rezultatai įvairūs: panašūs į šalies vidurkį, nežymiai didesni arba mažesni.

Joniškio rajono savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant projekte parengtus standartizuotus vertinimo įrankius ataskaitą rasite čia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook